Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Prodávající:
jlc s.r.o., Seniorů 1616, 46311 Liberec
Je plátcem DPH.
IČ: 04438124
DIČ: CZ04438124
(dále jen „prodávající“)
Kontaktní údaje:
 (pracovní dny 8:00 – 16:00)
email: info zavináč profiparnicistic.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
FIO -2700878681/2010

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
Seznam zboží na stránkách www.profiparnicistic.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u prodávajícího. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit u prodávajícího. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Zákazník i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodávajícím. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky prodávajícím, kdy si prodávající a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě vestavěných spotřebičů, produktů na míru je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, nebo je možné si jej vyžádat v provozovně prodávajícího v písemné podobě.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, platbou formou spotřebitelského úvěru nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.
Další komunikace mezi prodejcem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ
Zboží je zákazníkovi v provozovně prodávajícího rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE - UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu (návod na použití). Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Pokud chce zákazník reklamovat zboží, vyplní kontaktní formulář, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží".
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).
Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Právo prodávajícího na odstoupení
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít Formulář odstoupení od KS poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Tuto skutečnost oznámí prodejci, a to elektronicky na emailovou adresu info zavináč profiparnicistic.cz nebo. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen toto zboží prodávajícímu navrátit nepoškozené, nepoužité, ve zcela bezvadném stavu. Pro případ, kdy již bylo kupujícím zakoupené zboží použito, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody takto vzniklé (veškeré náklady spojené zejména s montáží a demontáží, jeho vyčistěním a uvedením do původního, hygienicky nezávadného a tedy bezvadného stavu, jaký byl stav při předání zákazníkovi). Kupující je povinen nárok na náhradu škody uhradit do 14 dnů od převzetí výzvy prodávajícího k její úhradě.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE
Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě.
Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to písemně na info zavináč profiparnicistic.cz
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info zavináč profiparnicistic.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.profiparnicistic.cz, nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.